TO JUŻ JEST KONIEC! UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/18 I POŻEGNANIE SZEŚCIOLATKÓW

Dnia 23 czerwca 2018 roku zorganizowaliśmy festyn, który miał być uwieńczeniem naszej całorocznej pracy. Niestety pogoda nie dopisała i cała uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Na początek pani dyrektor przywitała wszystkie dzieci, rodziców i przybyłych gości. Głównym punktem tego dnia był występ grup „Misie” i „Wiewiórki” , które żegnały się z naszym przedszkolem. Po tym wspaniałym występie, który był przeglądem tego wszystkiego, czego dzieci uczyły się w ciągu całego roku, nasze 5-latki z grupy „Sowy” również uroczyście pożegnały swoich kolegów, a przy okazji złożyły życzenia wszystkim tatusiom. w czasie występu zawitali do nas też niespodziewani goście, a mianowicie „Frantówki Bysławskie”, które również swoim występem umiliły czas gościom. Następnie dzieci otrzymały dyplomy i życzenia od swoich pań, pani dyrektor i pani katechetki. Po głównej części uroczystości rodzice i dzieci zaproszono na słodki poczęstunek , a w międzyczasie dzieci mogły korzystać ze sprzętów sportowych oraz odbyła się loteria na rzecz jednego z przedszkolaków, który boryka się z chorobą nowotworową. Miłym zakończeniem całej uroczystości było przedstawienie bajki pt. „Kopciuszek” w wykonaniu rodziców i nauczycielek przedszkola, która bardzo rozbawiła całą publiczność.

III BOROWIACKA BIESIADA

Dnia 17 czerwca dzieci z grupy „Sowy”,”Żabki” i „Wiewiórki” z Lubiewa przedstawiły małą inscenizację związaną z życiem i kulturą Borowiaków. Dzieci zatańczyły, a takze przedstawiły gadki borowiackie. Odśpiewały również hymn przedszkola. Występ był bardzo udany.

 

DZIEŃ DZIECKA

Dnia 30 maja obchodziliśmy w przedszkolu dzień dziecka na sportowo. W myśl hasła „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, postanowiliśmy i my zadbać o naszą aktywność fizyczną i połączyć to ze świętem wszystkich dzieci. Tego dnia każda grupa przechodziła przez rożne stacje sportowe, były rzuty do kosza,  kopanie piłki do bramki,zabawy na placu zabaw,z chustą animacyjną,na oponach. Uwieńczeniem tych wszystkich zabaw były dmuchańce i słodki poczęstunek. Dzieci otrzymały w prezencie także wiatraczki.

KLAUZULE POUFNOŚCI-INFORMACYJNE ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, ul. Kwiatowa 9 89-510 Bysław, tel.:512 684 137
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

   

  2.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, ul. Kwiatowa 9 89-510 Bysław, tel.: 512 684 137

  2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

  4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

  6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

   

  3.

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  w zakresie…………………………zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ………………………………. …..

   

  ………………………………..

  (data, podpis)

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, ul. Kwiatowa 9 89-510 Bysław, tel.:512 684 137
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
   z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu …………………………………………………..
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  – żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest …………………………..

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

   

  ________________________

  podpis