Programy

Swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzimy w oparciu o programy:

 • „Nasze Przedszkole”- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej,
 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty Wasilewskiej,
 • „Klucz do uczenia się- moduł matematyczny”- program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oparty na teorii L. Wygotskiego , którego autorkami są Galina Dolya i Nikolai Veraksa
W przedszkolu realizowane są następujące programy autorskie opracowane przez nauczycielki:
 • Przedszkolak w krainie kolorów,
 • Gimnastyka buzi i języka – fiku, miku wada znika,
 • Z angielskim za pan brat,
 • Słoneczny przedszkolak Borowiackiej Tęczy – program wychowawczy .
Dodatkowe realizowane są programy i projekty przy współpracy z innymi instytucjami:
 • Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń
 • Kubusiowi przyjaciele natury
 • Bajeczna Księga
 • Dzieci uczą rodziców
 • Skąd się biorą produkty ekologiczne
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb

Stosujemy też takie metody :

 •  „Odimienna nauka czytania” autorstwa I. Majchrzak,
 • Metoda krakowska nauki czytania Jagody Cieszyńskiej
 • Metoda  projektów Lilian Katz
 • Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batti Strauss
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 •  Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • narzędzia TIK w przedszkolu
 • Drama
 •  Carla Orffa i Rudolfa Labana, Marii i Alfreda Kniessów
 • Zabawy paluszkowe
 • Masażyki

Formy pracy z dziećmi:

 • Praca indywidualna
 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
 • Spacery i wycieczki
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • Udział w konkursach.

 

103314611_mm

 

***************************

pobrane (5)

„SŁONECZNY PRZEDSZKOLAK BOROWIACKIEJ TĘCZY”

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO

„BOROWIACKA TĘCZA”

 

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”
                                Janusz Korczak

 

Program opracowany przez Ewę Werner i Monikę Nelke w porozumieniu z Radę Pedagogiczną

i Radę Rodziców Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” w roku szkolnym 2014/15 w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).
 3. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 4. Statut Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”
 5. Koncepcję pracy Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”

 

Wstęp

Dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami
i umiejętnościami, którego pobudzanie rozwoju w procesie wychowania polega przede wszystkim na dostarczeniu mu bodźców i treści wyzwalających jego własną aktywność, potrzebę ruchu i działania w połączeniu z afirmatywnymi przeżyciami, umacniającymi dobre  samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Funkcje wychowania przedszkolnego: opiekuńcza, wychowawcza, wyrównawcza i społeczna są ze sobą integralnie połączone i żeby je w pełni zrealizować należy dobrze poznać indywidualne możliwości dziecka i jego potrzeby.

Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo posiadało od roku 2008 program wychowawczy „Mapa Pogody w grupie”, który po ewaluacji wewnętrznej został zmodyfikowany
i przekształcony w program oparty na dostarczeniu dziecku pozytywnych bodźców oraz  na  ochronie przed złem i budowaniu dobra.

 

Charakterystyka programu i warunki realizacji

Program „Słoneczny Przedszkolak Borowiackiej Tęczy”  ma na celu świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Program wychowawczy „Słoneczny Przedszkolak Borowiackiej Tęczy” ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Integruje pracowników i rodziców w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu.

 

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne uczęszczające do Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”.  Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie „Kodeksu przedszkolaka”, który będzie obowiązywał w każdej grupie wiekowej.   Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli i dbać o przestrzeganie praw dziecka.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych,
 • uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

 

Cele programu wychowawczego

 

Cel główny:

Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia
pozytywne i wzajemne oddziaływania dzieci, nauczycieli i rodziców.

 

Cele szczegółowe:

 • poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się
  w przedszkolu i na drogach,
 • wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • usamodzielnienie dziecka,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • poznanie i stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji, tj. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
 • radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 • podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 • przestrzeganie umów i zasad,
 • kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie,
 • kształtowanie przynależności do grupy, rodziny.
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji,
 • rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nieprzeszkadzanie innym),
 • szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
 • uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach.
 • stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności.
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
 • właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu.
 • wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Zbadać oczekiwania rodziców w zakresie metod wychowawczych.
 2. Poznać i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.
 3. Systematycznie prowadzić zajęcia profilaktyczno – edukacyjne uczące dzieci jak radzić
  sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je przed niebezpieczeństwem.
 4. Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci
  dotknięte przemocą.
 5. Współdziałać z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej  dla wspólnego rozwiązywania problemów.
 6. Wspierać działania wychowawcze rodziców, integrować oddziaływania wychowawcze  własne, rodziny i środowiska.
 7. Prowadzić dostosowane do możliwości dzieci formy wyrabiające asertywność, poczucie  własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
 8. Stosować system wzmocnienia pozytywnych zachowań.
 9. Uczyć tolerancji i akceptacji inności.

 

W naszym Przedszkolu

DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne i akceptowane.
 3. Posiada własne zdanie i możliwość wyrażania go.
 4. Ma prawo do popełniania błędów i możliwości naprawiania ich.
 5. Zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich.
 6. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 7. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 8. Organizuje sobie zabawę i współdziała w grupie.
 9. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 10. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 11. Jest świadome swojej przynależności narodowej i regionalnej.
 12. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, szanuje ich wytwory.
 13. Rozumie, że inni mają takie same prawa jak on.
 14. Orientuje się w tym co dobre a co złe.
 15. Dba o estetykę pomieszczeń, zabawki i sprzęty.
 16. Dba o dobro wszystkich żywych stworzeń.
 17. Osiąga gotowość szkolną.

 

W naszym Przedszkolu

RODZICE:

 1. Znają i przestrzegają statut przedszkola, koncepcję pracy przedszkola oraz realizowane programy.
 2. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 3. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 4. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 8. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 9. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco – wychowawczej i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu

NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy, systematycznie poszerzają zakres swoich kompetencji wychowawczych,
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka i wzmacniają pozytywne zachowania dzieci.
 13. Poznać środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola.
 14. Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne.
 15. Kształtować powszechnie uznane postawy, zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości.
 16. Ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych.

 

System  motywacji dzieci

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować.

Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Program „Słoneczny Przedszkolak Borowiackiej Tęczy” ma na celu wypracowanie takich oddziaływań wychowawczych, które uczyć będą dzieci wspólnego działania zmierzającego do osiągnięcia konkretnych ustalonych wspólnie celi.

 

 1. METODY PRACY:
 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa
 • Motywacyjne: słoik z makaronem, klamerki motywujące, słoneczko z buźkami na drzwiach.
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypanki, quizy
 1. FORMY PRACY
 • Praca indywidualna
 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
 • Spacery i wycieczki
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim
 • Udział w konkursach.

Zasady budowania systemu motywacji:

 • łączyć nagrody konkretne ze społecznymi,
 • stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 • przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
 • unikać nadmiaru nagród,
 • skonsultować nagrody z rodzicami,
 • nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek a nie tylko efekt,
 • zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Formy nagradzania:

 • pochwała indywidualna
 • pochwała wobec grupy
 • pochwała przed rodzicami
 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
 • emblemat „Słonecznego Przedszkolaka Borowiackiej Tęczy”
 • drobne upominki
 • nagroda dla całej grupy – wybrana przez dzieci

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad
 • wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
 • wypełnienie podjętych obowiązków
 • bezinteresowną pomoc innym
 • stosowanie zasad ochrony przyrody
 • aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy wyciągania konsekwencji za  niestosowanie się do ustalonych zasad:

 • upomnienie słowne
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy
 • wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego np. rysunek jako forma przeproszenia,
 • wykonanie pracy na rzecz grupy np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań,
 • rozmowa z rodzicem w obecności wychowanka
 • buźka zdjęta ze słoneczka na biurko
 • wyjmowanie makaronów ze słoika
 • zabieranie klamerki
 • zabieranie dyżurów

Konsekwencje wyciągamy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • zachowania agresywne
 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

Jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych:

 • ograniczyć zbędne wypowiedzi,
 • kierować polecenia do grupy, a gdy jednostka nie reaguje kierować do niej takie samo polecenie,
 • wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy,
 • nie zmieniać intonacji głosu,
 • stosować podpowiedzi werbalne i manualne.

 

 

Kodeks przedszkolaka

 • Bawimy się wspólnie, zgodnie i bezpiecznie
 • Cierpliwie czekamy na swoja kolej i zgłaszamy chęć wypowiedzi.
 • Dbamy o zabawki i sprzątamy je po skończonej zabawie.
 • Pomagamy sobie nawzajem.
 • Używamy zaczarowanych słów: proszę, przepraszam, dziękuje, dzień dobry, dowidzenia.
 • Słuchamy Pani i siebie nawzajem.
 • Wiemy jak zachować się w łazience, podczas posiłku i w sali.
 • Dbamy o środowisko i wszystkie żywe stworzenia.

 

Kryteria sukcesu
Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:
Dziecko, które:

 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne, narodowe.
 • Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
 • Rozumie i dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.
 • Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 • Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
 • Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.
 • Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
 • Potrafi odróżniać dobro od zła.
 • Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 • Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
 • Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki pro zdrowotnej.
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 • Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

Rodzic, który:

 • Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
 • Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela
 • Czuje się współgospodarzem placówki
 • Bierze czynny udział w życiu przedszkola

Nauczyciel, który:

 • Jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju
 • Zna i przestrzega prawa dziecka
 • Jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia
 • Jest kreatywny i empatyczny
 • Zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic
 • Potrafi przyznać się do pomyłek i błędów
 • Wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej
 • Pogłębia wiedzę rodziców – informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka
 • Wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych
 • Zna warunki życia dziecka
 • Odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym

 

Ewaluacja

 1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej.
 2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola.
 3. Sposoby ewaluacji:
 4. a) analiza dokumentów:

–  Program wychowawczy,

–  Księga protokołów rady pedagogicznej,

–  arkusze obserwacji, dzienniki,

 1. b) ankiety dla nauczycieli i rodziców
 2. c) wytwory dzieci.