Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://borowiackatecza.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo

Kwiatowa 9
89-510 Bysław
tel.512 864 137
Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów
  • administratorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.30
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy kontaktować się z Martą Hoffmann-Pestką dzwoniąc pod numer telefonu sekretariatu przedszkola. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek w Bysławiu:

1.Przedszkole mieści się w budynku szkoły Podstawowej w Bysławiu na I piętrze. Aby dostać się do przedszkola należy pokonać 1 stopień schodowy oraz drzwi otwierane ręcznie, następnie klatką schodową na 1 piętro. Schody posiadają spoczniki.
2.W budynku od strony prowadzącej bezpośrednio do przedszkola nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, brak również toalety dla niepełnosprawnych.
3.Na parkingu szkoły znajduje się  wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
4.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek w Lubiewie:

1.Przedszkole mieści się w budynku szkoły Podstawowej w Lubiewie na parterze.
Aby dostać się do przedszkola należy pokonać schody i drzwi otwierane ręcznie.

2. Z lewej strony budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich z drzwiami otwieranymi ręcznie.
3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.