Statut

pobrane (5)

STATUT

        PRZEDSZKOLA   SAMORZĄDOWEGO

GMINY  LUBIEWO

„BOROWIACKA  TĘCZA”

BYSŁAW   2015

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.
 2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
  co najmniej podstawy  programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone
  w odrębnych przepisach.
 5. Przedszkole swoją działalnością obejmuje Gminę Lubiewo. Siedziby przedszkola znajdują się w:
  • Bysławiu, ul. Kwiatowa 9
  • Lubiewie, ul. Kościuszki 2
 6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lubiewo.
 7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
 8. Przedszkole używa nazwy Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”
 9. Ustalona nazwa używana przez przedszkole znajduje się na pieczątce
  o następującej treści:

Przedszkole Samorządowe

Gminy Lubiewo

„BOROWIACKA TĘCZA”

ul. Kwiatowa 9,  89 – 510 Bysław

tel. 52 3349909 w. 23

NIP 561 – 15 – 88 – 290

 

 § 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 2. Uchwały Rady Gminy w Lubiewie Nr XXXII/205/2009 z dnia 07.10.2009r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo jako jednostki budżetowej.
 3. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne 8,5 godziny dziennie od 7.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą
  i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:
 5. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 6. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
 7. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 8. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności religii, zajęć umuzykalniających i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  • dla dzieci w wieku 3, 4 lat – ok. 15 minut,
  • dla dzieci w wieku 5, 6 lat – ok. 30 minut.
 11. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
  i zatwierdzana w arkuszu organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny.

§ 4

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

 1. Gminę Lubiewo
 2. rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 5

 1. Opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego ustala Rada Gminy.
 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie 5 godzin.
 3. Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 4. Opłaty za świadczenia przedszkola w czasie  przekraczającym wymiar określony w ust. 2 określa  Uchwała Nr XI/54/2011 Radu Gminy Lubiewo
  z dnia 29.08.2011r. i wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć pobytu dziecka
  w przedszkolu.
 5. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiedzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola na każdy rok szkolny
 6. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.
 7. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
 8. Przedszkole organizuje dożywianie dzieci przez catering organizowana przez dostawcę wybranego w drodze konkursu organizowanego przez Urząd Gminy Lubiewo.
 9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje się z dołu do 10-tego każdego miesiąca u dyrektora przedszkola.
 10. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 11. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, których odpłatność pokrywają rodzice.
 12. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców (prawnych opiekunów).
 13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 14. Sposób dokumentowania tych zajęć określaj ą odrębne przepisy.
 15. W przedszkolu nie ma oddziału integracyjnego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem  wychowania przedszkolnego  jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 11. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W podstawie programowej w każdym z tych obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
 12. Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w następujących obszarach:
 13. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 14. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
 15. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 16. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 17. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 18. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 19. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 20. wychowanie przez muzykę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 21. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 22. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 23. pomaganie  dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych                 i w unikaniu zagrożeń;
 24. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 25. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 26. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 27. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
 28. Język obcy nowożytny.

§ 7

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 2. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązująca procedurą.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji umieszczane są w koncepcji rozwoju placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 4. Nauczyciele tworzą indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

 

§ 8

 1. Realizacja zadań przedszkola polega na:
 • wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dziecka
  z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy:
 • prowadzenie obserwacji dzieci i diagnozowaniu ich możliwości rozwojowych, potrzeb i zainteresowań,
 • niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców lub nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udziealnia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Z dnia 7 maja 2013 r, poz. 531),
 • współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tucholi,
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych dostosowując je do indywidualnego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie specyficznych dla dziecka cech, uzdolnień, zainteresowań,
 • stwarzanie warunków do kształtowania czynnej postawy wobec zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego i innych,
 • wykorzystanie metod twórczych rozwijających aktywność dziecka,
 • zapewnieniu opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa oraz poszanowania praw dziecka
 • wspomaganiu rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:
 • pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informowanie rodziców o zachowaniu i postępach dziecka,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • pełnienie wobec rodziny funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze,

4) przygotowaniu dziecka do nauki w szkole:

 • nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, matematycznych, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
 • podejmowanie działań przygotowujących dziecko do radzenia sobie
  z trudnościami, właściwego reagowania na sukcesy i porażki,
 • wyrabianie u dziecka pozytywnego stosunku do szkoły.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez udział w zajęciach religii na terenie przedszkola
 2. dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną.
 3. uczestnictwo dzieci w zajęciach z religii odbywa się za zgodą rodziców,
 4. nauczyciel religii pracuje na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego.

§ 9

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela.
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 3. Przedszkole zapewnienie bezpieczeństwo podczas zajęć i zabaw w przedszkolu
  i poza przedszkolem w następujący sposób:
 • W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych w organizacji roku szkolnego.
 • W czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźna oddziałowa pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
 • Nauczyciele podczas łączenia grup przekazują sobie dzieci na podstawie listy obecności.
 • Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń.
 • W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 • W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła.
 • Opieką nad dziećmi przyprowadzanymi i odprowadzanymi na autobus szkolny zajmuje się osoba wyznaczona przez dyrektora.
 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu dzieci uczą się korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 • W czasie pobytu na boisku nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być
  w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 • Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 • Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 • W trakcie zajęć dodatkowych (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców) i logopedycznych, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.
 • Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu,
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą, z którą zapoznani są rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§10

 1. Organami przedszkola są:
 2. a) dyrektor przedszkola,
 3. b) rada pedagogiczna,
 4. c) rada rodziców.
 5. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i
 3. Zadania dyrektora są następujące:
  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej  na zewnątrz,
  2. koordynowanie opieki nad dziećmi,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej,
  4. przekazanie raportu z ewaluacji wewnętrznej Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej,
  5. opracowywanie programu    rozwoju   placówki    wspólnie   z    Radą Pedagogiczną w wykorzystaniem  wyników  przeprowadzonej ewaluacji,
  6. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny
  7. ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach, przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
  8. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,,
  9. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
  10. dysponowanie środkami    finansowymi    przedszkola    i    ponoszenie
  11. odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  12. planowanie i  odpowiedzialność  za  realizowanie  planu  finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  13. organizowanie administracyjnej,   finansowej   i   gospodarczej   obsługi przedszkola,
  14. współpraca z  rodzicami,   organem   prowadzącym  oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  15. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  16. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
  17. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
  18. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p-poż,
  19. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
  20. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  21. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  22. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w
 3. Rada pedagogiczna   działa   na   podstawie   uchwalonego   przez   siebie
 4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
 5. a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz dokonywanie zmian w statucie na mocy uchwały.
 6. b) opracowanie programu rozwoju placówki,
 7. c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
 8. d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
 9. e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
 10. f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 11. Rada pedagogiczna opiniuje:
 12. a) przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
 13. b) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,
 14. c) organizację pracy placówki,
 15. d) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
 16. e) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 17. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
  z harmonogramem.
 18. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
 19. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 20. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

10.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

11.Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § l O pkt 2.

 

§ 13

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
 2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. Członkowie rady rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po trzech przedstawicieli rodziców z każdej
 4. Rada rodziców może występować do rady przedszkola i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności zaś:
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 6. Zasady wydatkowania   funduszy   określa   regulamin   działalności   rady rodziców.

§ 14

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów oraz stosując określone procedury:
 • w przypadku nieporozumienia i sporów pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców, dyrektor  dąży do polubownego załatwienia sporu w toku:
 1. indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami,
 2. indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora,
 3. indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
 4. zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
 5. zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z

udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia  wniosku do dyrektora przedszkola.

 • w przypadku nieporozumienia i sporów pomiędzy radą pedagogiczną
  a dyrektorem, dyrektor dąży do polubownego załatwienia sporu w toku:
 1. indywidualnych rozmów,
 2. zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 5 dni od złożenia wniosku,
 3. zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej z na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 • w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
 1. w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.
 • współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

 

ROZDZIAŁ  IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 § 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
  z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Liczba oddziałów zależy od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki i może ulegać zmianie.
 3. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych określają odrębne przepisy w przedszkolu
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja.
 7. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 8. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę oddziałów,
 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego na radzie pedagogicznej najpóźniej do 30 sierpnia przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.
 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela.
 5. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 6. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. W przedszkolu istnieje możliwość organizacji eksperymentu i innowacji pedagogicznej:
 • mogą one dotyczyć wszystkich lub też wybranych sytuacji edukacyjnych
  i obejmować wszystkie grupy wiekowe lub wybrane,
 • nauczyciele dobrowolnie podejmują się organizacji innowacji lub eksperymentu,
 • uchwałę w sprawie innowacji lub eksperymentu podejmuje rada pedagogiczna,
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z boiska przedszkolnego.
 3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki (wycieczki) zgodnie z obowiązującą Procedurą organizowania wycieczek i spacerów
 4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku
  i potrzeb dzieci.
 5. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas wycieczek ponosi nauczyciel.

§ 16

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji
 3. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się z:

– przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

– przedstawicieli Rady Rodziców.

– przedstawiciel organu prowadzącego

 1. Przewodniczącego komisji wybiera dyrektor przedszkola.
 2. Prace komisji kwalifikacyjnej i warunki rekrutacji dzieci do przedszkola określają odrębne  przepisy.

§ 17

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 2. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
 3. nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
 4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 §18

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od ukończonych 3 do 6 lat.
 2. Dziecko, któremu odroczono   realizację   obowiązku   szkolnego,   może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
 3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 4. właściwie zorganizowanego     procesu     opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 5. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego raktowania,
 6. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 7. poszanowania jego godności osobistej,
 8. poszanowania własności,
 9. opieki i ochrony,
 10. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 11. akceptacji jego osoby.

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE

§ 19

Do podstawowych  obowiązków  rodziców dziecka  należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, upoważnioną przez rodzica osobę pełnoletnią,
 5. terminowe uiszczanie  odpłatności  za pobyt  dziecka  w  przedszkolu,
 6. niezwłoczne zawiadamianie  o  zatruciach  pokarmowych  i  chorobach zakaźnych.

 

§ 20

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu i rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.

 

§ 21

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora przedszkola.

§ 22

Ogólne spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 23

Formy współpracy z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,
 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,
 3. kąciki dla rodziców,
 4. gazetki grupowe,
 5. poczta przedszkolna,
 6. zajęcia otwarte,
 7. uroczystości przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 §24

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
  14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  15. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 25

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 3. c) włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 26

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

§ 27

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych:
  1. w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
  2. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
  3. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji, dzieci.
 2. Zmiany w statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 29

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 30

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 31

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę.

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwały.

Statut został uchwalony na Radzie Pedagogicznej w dniu 17.03.2015

Traci moc statut przedszkola uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną w dniu 24.02.2011 r.

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 17.03.2015 r.

 

 

CZŁONKOWIE RADY PEDAGOGICZNEJ                          DYREKTOR PRZEDSZKOLA