Nasza koncepcja

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

GMINY LUBIEWO

BOROWIACKA  TĘCZA

logoprzedszkole

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem rozpoznawalnym w środowisku lokalnym, które ma swój własny styl i nazwę „Borowiacka Tęcza”.

Dzieci wychowujemy w duchu tradycji regionalnych  i szacunku dla wartości narodowych z zaangażowanymi rodzicami i kompetentną kadrą pedagogiczną, wrażliwą na potrzeby indywidualne dziecka, gwarantującą wszechstronny rozwój jego osobowości z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

Naszym mottem są słowa Cypriana Kamila Norwida:

„ … aby drogę mierzyć przyszłą,

trzeba-ć pomnieć skąd się wyszło…”

 

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole poprzez realizację idei „Borowiackiej Tęczy” składającej się z trzech „borowiackich” kolorów, obejmuje swoim ciepłym, radosnym
i przyjaznym wpływem pracę wszystkich grup przedszkolnych w Bysławiu
i Lubiewie.

Poprzez organizację życia przedszkolnego uwarunkowanego ideą „kolorowych dni” zapoznajemy dzieci z tradycjami borowiackimi.

DZIEŃ ŻÓŁTY – codzienne życie Borowiaków

DZIEŃ POMARAŃCZOWY – gwara, tańce, przyśpiewki

DZIEŃ BRĄZOWY – twórczość ludowa

DZIEŃ ZIELONY – borowiackie jadło

W naszej pracy każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby
w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie dbając o przestrzeganie jego praw przez wszystkich pracowników.

Wychowujemy dzieci w duchu tradycji regionalnych i szacunku dla wartości narodowych, angażując rodziców w codzienną pracę przedszkola.

Charakter i najważniejsze kierunki pracy przedszkola zawarte są
w słowach naszego hymnu:

„Borowiacka Tęcza – tak się nazywany,
Borowiaków przeszłość chętnie odkrywamy.                                                                                              Żółty to jest ciepło, radość – pomarańczowy,                                                                                            Brązowy to mądrość, zielony – świerkowy.”

ŻÓŁTY – CIEPŁO

 • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepłą rodzinną atmosferę
 • Otaczamy każde dziecko ciepłem i przyjaźnią pamiętając o jego potrzebach
  i indywidualnym rozwoju
 • Dbamy o spokojną i ciepłą adaptację dzieci w przedszkolu
 • Dbamy o ciepłe, partnerskie kontakty z rodzicami, którzy czują się współodpowiedzialni za funkcjonowanie przedszkola i jego wizerunek
  w środowisku
 • Mamy ciepłe, kolorowe i bezpieczne sale, których wygląd odzwierciedla charakter przedszkola
 • Dbamy o ciepłe kontakty ze środowiskiem lokalnym, organizacjami i instytucjami działającymi w naszym środowisku

 

POMARAŃCZOWY – RADOŚĆ

 • Stwarzamy sytuacje do radosnej zabawy wszystkich dzieci
 • Uczymy dzieci radosnego i zgodnego współdziałania z innymi realizując program wychowawczy „Słoneczny Przedszkolak Borowiackiej Tęczy”
 • W radosny sposób umożliwiamy dzieciom zdobywania wiedzy o świecie
  i otaczającej nas rzeczywistości
 • Organizujemy radosne uroczystości i imprezy dla dzieci i rodziców
 • Promujemy i przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji o Prawach dziecka
 • Promujemy radosne przedszkole w środowisku lokalnym

 

BRĄZOWY – MĄDROŚĆ

 • Stosujemy nowatorskie i twórcze metody pobudzające aktywność dzieci, m. im. Metoda Dobrego Startu, klucz do uczenia się – moduł matematyczny, odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak , ruch rozwijający gimnastyka ekspresyjna, gimnastyka rytmiczna, pedagogika zabawy, zabawy paluszkowe
 • Indywidualnie wspomagamy rozwój dziecka
 • Umożliwiamy dzieciom rozwój ich zainteresowań i zdolności poprzez udział dzieci w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych
 • Pomagamy dzieciom i rodzicom w poznawaniu i podtrzymywaniu tradycji regionu borowiackiego
 • Dbamy o wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
  a także atrakcyjną ofertę edukacyjną
 • Przygotowujemy dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole

ZIELONY – ŚWIERKOWY

 • Naśladujemy naszych przodków żyjących w zgodzie z naturą – Borowiaków
 • Umożliwiamy dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym
 • Znamy i promujemy sposoby dbania o środowisko.
 • Uczymy dzieci dbania o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Rozumiemy konieczność sortowania odpadów.
 • Uczestniczymy w programie antynikotynowym „Czyste powietrze wokół nas”
 • Czynnie uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.
 • Jesteśmy przyjaciółmi przyrody i wszystkich żywych stworzeń.
 • Promujemy sportowy styl życia wśród dzieci i rodziców

 

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
 • comiesięczne gazetki dla rodziców informujące o realizowanej tematyce,
 • „Poczta przedszkolna”
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów, festynów, zabawy karnawałowej dla rodziców
 • włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup

 

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym

 • Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:
 • przedszkolaki uczestniczą w przeglądach i konkursach, wspólnie
  z innymi przedszkolami,
 • prezentacja przedstawień przygotowywanych przez dzieci ze szkoły
 • zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,
 • badanie losów absolwentów

 

 • Współpraca z innymi instytucjami:
 • Radą Sołecką
 • Kołem Gospodyń Wiejskich
 • Frantówkami Bysławskimi
 • Domem Kultury w Lubiewie
 • Świetlicą wiejska w Bysławiu
 • Ochotniczą Strażą Pożarną
 • Posterunkiem Policji
 • Tucholskim Parkiem Krajobrazowym
 • Muzeum Borów Tucholskich
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tucholi
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Tucholi
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiewie
 • Nadleśnictwem Zamrzenica
 • Sponsorami

 

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego placu zabaw
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

Lp. DZIAŁANIA 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 UWAGI
1. Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola, wprowadzenie zaproponowanych przez rodziców zmian. X

 

X X X X
2. Wybór wspólnie z rodzicami nazwy dla przedszkola. X
3. Zorganizowanie „kolorowych dni” w przedszkolu dających dzieciom radość odświętny charakter codziennemu dniu. X

 

 

X X

 

X

 

x

 

4. Organizowanie festynów przedszkolnych dla całego środowiska lokalnego. X X X X X
5. Wybór nowych metod dydaktycznych przygotowujących dzieci do podjęcia nauki w szkole. X
6. Włączenie środowiska lokalnego w codzienną pracę przedszkola – opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym X X
7. Promocja pracy przedszkola w prasie lokalnej. X X X X X
8. Podjęcie działań związanych z nadaniem przedszkolu imienia. X
9. Zorganizowanie uroczystości nadania imienia przedszkolu X
10. Opracowanie logo przedszkola X
11. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej przedszkola. X
12. Zmiana wizerunku przedszkola – zmiana nazw grup przedszkolnych odzwierciedlających charakter przedszkola – kolorystyka sal.  

X

13. Uszycie strojów regionalnych dla każdego przedszkolaka. X
14. Zakup nowych mebli do sal przedszkolnych. X x
15. Wzbogacenie bazy przedszkola
o nowoczesny sprzęt komputerowy, nagłaśniający i nagrywający.
X

Hymn naszego przedszkola:                     

„Borowiacka Tęcza”

 1. Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki                                                                                     a my tacy mali, mali jak kropelki.

Ref: Podajmy sobie ręce                                                                                                                             i stwórzmy naszą tęczę,                                                                                                                  borowiackie kolory,                                                                                                                      przedszkola walory.

 1. „Borowiacka Tęcza” tak się nazywamy,                                                                     Borowiaków przeszłość chętnie odkrywamy.

Ref: Podajmy sobie ręce                                                                                                                              i stwórzmy naszą tęczę,                                                                                                                  borowiackie kolory,                                                                                                                      przedszkola walory.

 1. Żółty to jest ciepło, radość pomarańczowy,                                                                     brązowy to mądrość, zielony świerkowy.

Ref: Podajmy sobie ręce                                                                                                                              i stwórzmy naszą tęczę,                                                                                                                  borowiackie kolory,                                                                                                                      przedszkola walory.

 1. Żabki, Sowy, Pszczółki, Misie i Wiewiórki,                                                                                  to są nasze grupy, wszystkie przyjaciółki.

Ref: Podajmy sobie ręce                                                                                                                             i stwórzmy naszą tęczę,                                                                                                                  borowiackie kolory,                                                                                                                      przedszkola walory.