Roczny plan pracy

 

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO

BOROWIACKA TĘCZA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 2. Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych; w tym: kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia.
 3. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Główne kierunki pracy  w roku szkolnym 2020/2021

 • Dzieci w Sieci nowości poznają i o swoje bezpieczeństwo dbają – wykorzystanie w procesie edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
  i efektywne kształcenie na odległość.
 • Przedszkolacy – Borowiacy dobre zwyczaje mają i zawsze ich przestrzegają – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Diagnoza stanu przedszkola na dzień 1 września 2020

 • Przedszkole ma swoją koncepcję znaną wśród rodziców i środowiska lokalnego.
 • Baza lokalowa przedszkola pozwala na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu multimedialnego.
 • Kąciki zainteresowań są stale wzbogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Organizacja zajęć w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, rozwija kreatywność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie oraz przygotowuje je do dalszej edukacji.
 • Nauczyciele stosują metody aktywizujące dzieci do działania.
 • W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele udostępniają materiały w rozsądnej ilości
  i odpowiednich odstępach czasowych. Są to: opracowane przez nich propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programy, zabawy on-line, propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych
  i eksperymentów.
 • Nauczyciele, organizując dzieciom czas, umożliwiają im samodzielny wybór zabawy, sposób wykonania zadania, organizowania czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami.
 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe.
 • Nauczyciele współpracują ze sobą przy organizowaniu codziennej pracy z dziećmi, organizowaniu uroczystości i doskonaleniu zawodowym.
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • Rodzice chętnie podejmują współpracę i są zadowoleni z usług przedszkola.

Przedszkolacy w Sieci nowości poznają i o swoje bezpieczeństwo dbają.

Wykorzystanie w procesie edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne kształcenie na odległość.

Cele:

 • Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.
 • Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków korzystania z cyfrowych mediów
 • Kształtowanie dobrych nawyków korzystania z nich
 • Rozwój umiejętności logicznego rozumowania jako podstawy kodowania
 • Wykorzystywanie TIK w procesie uczenia się
 • Przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas korzystania z komputera
 • Uświadomienie dzieciom, że niekontrolowane używanie mediów cyfrowych często prowadzi do e-uzależnień.
 • Rozwijanie w dzieciach potrzeby alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez mediów cyfrowych.
 • Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa związane z używaniem mediów cyfrowych w domu

Sposób realizacji:

 • Zapoznanie dzieci z Kodeksem zasad bezpiecznego korzystania z TIK.
 • Organizacja zajęć rozwijających umiejętności posługiwania się narzędziami i zasobami technologii komputerowej i sprzętu komputerowego.
 • Wykorzystanie  w pracy z dziećmi programów, aplikacji i prezentacji z Internetu.
 • Korzystanie przez dzieci ze sprzętu komputerowego w trakcie zabaw dowolnych.
 • Przygotowanie prelekcji na temat gier komputerowych – Poznawanie pozytywnych i negatywnych skutków urządzeń technicznych (telewizja, komputer – dziecko w sieci).
 • Prowadzenie zajęć „Programowanie na dywanie”.
 • Wykorzystywanie tablicy interaktywnej w trakcie organizacji zajęć i zabaw z dziećmi.
 • Organizowanie zajęć zdalnych dla dzieci na kwarantannie.
 • Wykorzystanie narzędzi Google w kontaktach z rodzicami – ankiety.

Przedszkolacy – Borowiacy dobre zwyczaje mają i zawsze ich przestrzegają.

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Cele:

 • Budowanie systemu wartości, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
 • Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, życzliwości, przynależności do wspólnoty przedszkolnej.
 • Wytwarzanie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce, zaufaniu i wsparciu.
 • Korygowanie niewłaściwych postaw.
 • Kształtowanie tolerancji i szacunku wobec osób starszych i rówieśników.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktyczno – wychowawczych.
 • Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Sposób realizacji:

 • Opracowanie i przestrzeganie wraz z dziećmi zasad zachowania się w przedszkolu – stworzenie Kodeksu Grupowego.
 • Realizacja programu wychowawczego „Słoneczny przedszkolak Borowiackiej Tęczy”.
 •  „Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Ustalenie dyżurów w przedszkolu i zakresu obowiązków z nim związanych
 • Zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie.
 • Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem itp.
 • Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”.

  PLAN PRACY
  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO

  BOROWIACKA TĘCZA

  NA ROK SZKOLNY 2019/20

  Priorytety przedszkola:

  • Wspomaganie rozwoju dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych i rozwijaniu kreatywności.
  • Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez kreowanie zdrowego stylu życia. 

   Diagnoza stanu przedszkola:

   • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy i pobytu dziecka. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.
   • Baza lokalowa przedszkola i jego wyposażenie pozwalają na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego
   • W przedszkolu realizowane są projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
   • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.
   • Nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i ustawicznie doskonalą swoje umiejętności.
   • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
   • Rodzice są zadowoleni z usług przedszkola i chętnie podejmują współpracę

    

   Główne kierunki pracy w roku szkolny 2019/20

   1. Z komputerem się bawimy – dużo rzeczy się uczymy – Rozwijanie i doskonalenie umiejętności
    z zakresu kompetencji cyfrowych
   2. Przedszkolaki o zdrowie dbają – dużo ćwiczą i dobrze się odżywiają

   Z komputerem się bawimy – dużo rzeczy się uczymy.
   Rozwijanie i doskonalenie umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych

   Cele:

   • Poznanie stron internetowych dla dzieci
   • Korzystanie z gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dzieci
   • Rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego i multimedialnego
   • Rozwijanie umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej
   • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z TIK przez dzieci
   • Przekazywanie wiadomości z zakresu wiedzy technicznej, pobudzenie ciekawości dzieci, czerpanie radości podczas samodzielnego zaprogramowania robota, rozwijanie zainteresowań technicznych.
   • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej przy realizacji podstawy programowej

    

   Sposób realizacji:

   

  • Wzbogacić placówkę w nowatorskie pomoce dydaktyczne: laptopy, tablety, tablice multimedialne, ozoboty.
  • Poznanie stron Internetowych dla dzieci.
  • Poznanie narzędzi TIK przez nauczycielki.
  • Organizacja zajęć rozwijających umiejętności posługiwania się narzędziami i zasobami technologii komputerowej i sprzętu komputerowego.
  • Wykorzystywanie Internetu – oglądanie prezentacji i filmów edukacyjnych,
  • Nauka kodowania przez zabawę, nie tylko z wykorzystaniem narzędzi TIK
  • Zajęcia z tablicą interaktywną.
  • Stosowanie w pracy z dziećmi aplikacji. 

Przedszkolaki o zdrowie dbają – dużo ćwiczą i dobrze się odżywiają

Cele:

 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych.
 • Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej
 • Poznanie podstawowych zasad racjonalnego odżywiania
 • Uświadomienie, że prawidłowe odżywianie ma wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny
 • Stosowanie zasad i nawyków związanych z kulturalnym jedzeniem i zachowaniem się przy stole
 • Rozwijanie różnych form aktywności ruchowej, propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Sposób realizacji:

  • Zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania przy posiłkach.
  • Zajęcia na PZU Ścieżce Zdrowia.
  • Udział w projekcie „Mamo, tato wolę wodę”
  • Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”
  • Realizacja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”
  • Udział dzieci i rodziców w Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich
  • Udział dzieci w akcji Cała Polska biega
  • Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowania i utrwalających dobre nawyki.

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO GMINY LUBIEWO

BOROWIACKA TĘCZA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Jesteśmy przedszkolem, którego ideą jest kultywowanie i propagowanie wśród dzieci i dorosłych  tradycji regionalnych i narodowych.

Co roku w naszej pracy szeroko realizujemy treści zapoznające dzieci
z regionem borowiackim oraz wartościami i symbolami narodowymi.

Uroczyście obchodzimy w przedszkolu Święto Odzyskania Niepodległości
oraz Konstytucji 3 Mają.

W tym roku szkolnym, w związku z obchodami
100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
postanowiliśmy jeszcze poszerzyć nasze działania i w ten sposób uczcić z dziećmi i rodzicami to wyjątkowe dla naszej ojczyzny wydarzenie.

Nasze działania w planie pracy na rok szkolny 2018/19
zawarliśmy pod hasłem „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Celem działań jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci historią Polski i Polaków oraz przybliżenie polskich symboli narodowych. Propagowanie i kształtowanie wśród dzieci i dorosłych postaw patriotycznych oraz budzenie miłości do małej i wielkiej Ojczyzny.

Zaplanowane działania:

 • Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu przedszkola
 • Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców „Piękna nasza Polska cała”
 • Konkurs grupowy na plakat „Polska – moja Ojczyzna”
 • Przedszkolny konkurs recytatorski „Kto Ty jesteś ?”
 • Spotkania z historią prowadzone przez nauczyciela historii
 • Poznanie zagadnień związanych z Polską i symbolami narodowymi
 • Nauka wybranych tańców narodowych
 • Poznanie legend polskich – w ramach działań „Poczytaj mi mamo”
 • Uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy o Polsce „Jesteśmy Polką i Polakiem”
 • Zapoznanie dzieci z regionem borowiackim w trakcie „Kolorowych dni”